Vedtægter

Vedtægter for

Printer Venlig 

§1 Navn

Foreningens navn er:                  Kundby Skytteforening

Forkortet:                                     KSKF                          

 

Hjemstedsadresse:                       Holbæk Kommune

Foreningens postadresse:             Er hos den til enhver tid siddende formand.

Foreningen lokaler:                       I de tildelte lokaler på Kundby Friskole og Børnehus        

                                                    Trønningevej 13

                                                    Kundby

                                                    4520 Svinninge

Foreningens Skydebane                Ligger i forlængelse af foreningens lokaler

                                                    Trønningevej 13

                                                    Kundby

                                                    4520 Svinninge          

Foreningen er stiftet:                    den 16. november 1979            

 

§2 Formål

Foreningens formål er gennem sine virkemidler at udbrede kendskabet skydning som idræt samt andre aktiviteter for skytter.

§3 Tilhørsforhold

Foreningens hovedorganisation er DGI her under DGI Midt & Vestsjælland og derved underlagt disses love og bestemmelser

Stk. 1. Foreningen er medlem af flg.

                 Kundby Lokalforum

                 Danmarks-Samfundet  

Og er derved underlagt disses love og bestemmelser

Stk. 2. Foreningen eller de oprettede afdelinger, hold eller udvalg i Kundby Skytteforening kan søgeoptagelse i Danmarks Idræts Forbunds specialforbund eller andre foreninger eller organisationer/forbund. Dette godkendes på førstkommende generalforsamling

§4 Medlemskab

Der stilles krav til opnåelse eller bibeholdelse af medlemskab at man vedkender sig foreningens vedtægter. Dog kan en enstemmig bestyrelse, ekskludere et medlem eller nægte medlemskab til en person, der via sin opførsel opfører sig groft utilbørligt eller er til fare for de øvrige medlemmer.

Skytter og Udøver

For at få overladt våben i foreningen skal man godkendes af myndighederne efter glædende love og regler.   

Støttemedlemmer

Som Støttemedlem kan der optages Privat Personer, Foreninger, Organisationer, Forbund og Virksomheder

Stk. 1. Disse medlemmer har ingen stemmeret.

§5 Økonomi

Kontingent

Bestyrelsen udarbejder hvert år et forslag for næste års kontingent. Dette godkendes på den ordinære generalforsamling. 

 • Æresmedlemmer er kontingent frie 

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden ved helårsbetaling er februar forfaldsmåneden, ved halvårsbetaling er forfaldsmånederne februar og juni. Indbetaler medlemmet fortsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af eventuel våbenpåtegning iværksættes.

 • Medlemmer der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender.
 • Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

Finansiering

Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§6 Våbenpåtegning

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegninger, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§7 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i marts. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres 7 dage før generalforsamlingen på skydebanen. Endvidere kan forslagene indhentes hos bestyrelsen.  

 

Dagsorden skal indeholde:

1.              Velkommen v. Formanden

2.              Valg af dirigent og sekretær.

3.              Formandens beretning.

4.               Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

 

5.              Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år.

 

6.              Indkomne forslag.

7.              Valg til bestyrelse mv.

8.              Eventuelt.

9.              Afslutning v. Formanden

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de stemmer, der er mødt ifølge lovlig indvarsling.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når halvdelen af medlemmerne forlanger dette.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ved ordiner generalforsamling. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.                 

Dagsordenen skal indeholde:

1.              Velkommen v. Formanden

2.              Valg af dirigent og sekretær.

3.              Indkommende forslag.

4.              Eventuelt.

5.              Afslutning v. Formanden

§9 Valg

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare. Man skal dog være myndig for at besidde formandsposten. Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

 • Valg til bestyrelsen kan kun ske på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
 • Formanden er på valg i lige år for en periode på 2 år, øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg for en periode på 2 år således at mindst 1-2 personer er på lige år og ulige år.
 • Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år
 • Valg af 1-2 Revisor og 1 suppleanter er på valg hvert år
 • Får formanden forfald, konstituerer bestyrelsen selv en ny formand
 • Valg af 1 Fanebærer, er på valg i ulige år
 • Valg af repræsentanter se §13
 • Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem forlanger dette.

 

§10 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af formand, desuden 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og Sekretær.

 

 • Foreningen tegnes af formanden.
 • Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 10000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
 • Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
 • Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 • Bestemmelser for disse udvalg defineres i bestyrelsens forretningsorden.
 • Bestyrelsen kan give prokura til formanden og eller til et nedsat udvalg, inden for et beløb bestemt af bestyrelsen, til at ordne foreningens daglige forretninger mv.

§11 Regnskab

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret  

 • Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen, eller hvis bestyrelsen har valgt dette, en revisor.
 • Regnskabets gennemgås, i henhold til dagsordenen, af bestyrelsen ved generalforsamlingen eller en af bestyrelsen udpeget person.
 • Regnskabet skal bestå af en resultatopgørelse og en balance.

§12 Fanebærer og Fanekomadør

Fanebærer har ansvaret for foreningens fane

 • Fanebærer kan finde dertil egnede fanevagter

 

Fanekomadøren er til en hver tid den siddende formand  

§13 Repræsentantskab

Der vælges repræsentanter/kontaktpersoner til flg.

Kundby Lokalforum vælges for to år samt evt. en suppleant for to år.

 

Fanebæreren er repræsentant til Danmarks-Samfundet

 

 

Såfremt der ikke vælges nogle til ovenstående repræsentantskaber fordeles repræsentantskaberne i bestyrelsen

§14 Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 3/4 af de mødte medlemmer stemmer for.

§15 Opløsning

Såfremt foreningen ophører, skal materiale, herunder geværer, ammunition overdrages til DGI Midt- og Vestsjælland. Et eventuelt overskud overdrages ligeledes til DGI Midt- og Vestsjælland.

 • Fanen skal brandes under fuld honnør

 

 

Disse vedtægter er senest revideret den 4. Maj 2021